Organisaatio

Hallitus

Siemenpuun hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja sen edustamisesta. Siemenpuun hallitukseen kuuluu vähintään kuusi, mutta enintään kymmenen jäsentä. Säätiön valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja se kokoontuu yleensä 6-9 kertaa vuoden aikana.

Hallituksen jäsenet vuonna 2021

 • Mika Rönkkö, puheenjohtaja
 • Toni Haapanen
 • Olli-Pekka Haavisto
 • Ville-Veikko Hirvelä
 • Antero Honkasalo
 • Mira Käkönen
 • Paula Laurinmäki
 • Noora Ojala, varapuheenjohtaja

Varajäsenet:

 • Tiina Jääskeläinen
 • Tikli Loivaranta
 • Matti Nummelin
 • Kari Silfverberg
 • Kai Vaara

Hallitus:

 • ohjaa, arvioi ja kehittää säätiön toimintaa ja tekee linjauksia
 • valvoo toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista
 • tekee hanketukipäätökset
 • omaa työnantajan vastuun ja valitsee säätiön toimihenkilöt
 • päättää sääntömuutoksista, joihin kuitenkin vaaditaan valtuuskunnan suostumus

 

Valtuuskunta

Siemenpuun valtuuskunnan pääasiallinen tehtävä on säätiön toiminnan valvominen ja tukeminen. Siemenpuun perustajajärjestöillä on kullakin oikeus nimittää yksi jäsen valtuuskuntaan sekä tämän henkilökohtainen varajäsen. Valtuuskunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Se kokoontuu vuosikokoukseen loka-joulukuussa.

Valtuuskunta:

 • käsittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • antaa suostumuksensa sääntömuutoksista
 • valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan
 • valitsee tilintarkastajat

 

Teemaryhmät

Siemenpuulla on viisi vapaaehtoisista koostuvaa rahoitusteemoihin liittyvää ryhmää: Oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan, Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö, Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet, Maaseudun naiset ja ruokasuvereniteetti, sekä Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus. Hallituksen nimeämät ryhmät toimivat Siemenpuu-säätiön rahoituskokonaisuuksien ohjaus- ja toimintaryhminä. Ne osallistuvat hankerahoituksen valmisteluun ja seurantaan, ja tukevat hankkeisiin liittyvän viestinnän sekä varainhankinnan kehittämistä. Ne toteuttavat teemaan liittyvää tiedonvaihtoa suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa, ja edistävät vuorovaikutusta ja yhteistyötä Suomen ja Etelän kansalaistoimijoiden kesken.

Teemaryhmät kokoontuvat vaihtelevasti, 4–10 kertaa vuodessa. Uudet aktiivit ovat tervetulleita ryhmien toimintaan; ota yhteyttä Siemenpuuhun, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan!

 

Toimisto

Siemenpuun toimiston pääasiallisena tehtävänä on säätiön rahoittamien hankkeiden hallinnointi. Siemenpuulla on viisi vakinaista työntekijää: toiminnanjohtaja, kaksi ohjelmakoordinaattoria, viestintä- ja ohjelmakoordinaattori sekä taloussuunnittelija. Yhteystietomme löytyvät täältä.

Toimisto:

 • toteuttaa toimintasuunnitelmaa talousarvion rajoissa
 • kehittää säätiön toimintaa
 • edustaa säätiötä ulospäin yhdessä hallituksen edustajien kanssa
 • toimii esittelijänä hallituksen kokouksissa